Aktualizacja bazy danych EWID 2007 po modernizacji EGiB za pomocą SWDE

UWAGA - funkcjonalność dostępna w systemie tylko do wersji 9.1 !!!

Do aktualizacji EGiB wykorzystywany jest plik w formacie SWDE zawierający Rozszerzony Katalog Obiektów Ewidencyjnych (do pobrania tutaj: v8.6, v9.0-v9.1), który w odróżnieniu od Katalogu Podstawowego zdefiniowanego w załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie EGiB umożliwia wymianę danych bez żadnej straty. Rozszerzenie Katalogu Podstawowego nastąpiło pierwszy raz w 2003 roku poprzez wprowadzenie przez GUGiK aneksu nr 2 do instrukcji G-5, a następnie podczas realizacji projektów LPIS i WMK poprzez wprowadzenie poprawek do aneksu nr 2. Idąc za przykładem GUGiKu firma Geomatyka-Kraków S.C. wprowadziła do katalogu kolejne brakujące obiekty ewidencyjne. Oczywiście zastosowanie Rozszerzonego Katalogu Obiektów Ewidencyjnych nie jest przymusowe dla ODGiK, bowiem w systemie EWID 2007 jednakowoż są dostępne narzędzia do wydawania i przyjmowania SWDE ze Standardowym Katalogiem Obiektów Ewidencyjnych. Jednakże ODGiK jako Zamawiający musi liczyć się z konsekwencjami decyzji o wyborze właściwego Katalogu Obiektów Ewidencyjnych. W przypadku zastosowania Podstawowego Katalogu Obiektów Ewidencyjnych następujące obiekty i atrybuty (które nie są w nim zdefiniowane) zostaną utracone:

1. Atrybuty budynku zdefinjowane w nowym rozporządzeniu EGiB z dnia 29 listopada 2013 r.
2. Grupy rejestrowe
3. Powiązania między udziałami własności i władania
4. Forma władania w określonych przypadkach może ulec zniekształceniu (np. zarząd i trwały zarząd to ta sama pozycja w słowniku)
5. Uwagi do działki
6. Położenie działki
7. Inny dokument działki
8. Redakcja Topologiczna numeru działki (x,y, justowanie)
9. Redakcja „Do wydruku” numeru działki (x,y, justowanie, skala, odnośnik)
10. Numer arkusza działki (w przypadku numeracji obrębowej)
11. Punkty adresowe działki
12. Atrybuty punktu budynku w tym operat
13. Data wpisu do rejestru zabytków dla budynku
14. Punkty adresowe budynku
15. Uwagi do budynku
16. Inny dokument budynku
17. Redakcja Topologiczna numeru budynku (x,y, justowanie)
18. Redakcja „Do wydruku” numeru budynku (x,y, justowanie, skala, odnośnik)
19. Redakcja Topologiczna funkcji budynku (x,y, justowanie)
20. Redakcja „Do wydruku” funkcji budynku (x,y, justowanie, skala, odnośnik)
21. Powierzchnia użytkowa budynku
22. Powierzchnia użytkowa lokali w budynku
23. Powierzchnia użytkowa pomieszczeń przynależnych lokali w budynku
24. Ilość lokali odrębnych w budynku
25. Ilość lokali innych w budynku
26. Numery lokali odrębnych w budynku
27. Numery lokali innych w budynku
28. Przehaczenia budynku
29. Położenie budynku
30. Dokładność pola powierzchni użytkowej lokalu oraz pomieszczeń przynależnych zmniejszy się z 0.01 do 0.1 m2
31. Powierzchnia poszczególnych pomieszczeń przynależnych
32. Klatka dla lokalu
33. Piętro dla lokalu
34. Uwagi do lokalu
35. Numer lokalu (jest to drugi numer lokalu obok numeru ewidencyjnego)
36. Funkcja drugorzędna lokalu
37. Redakcja Topologiczna oznaczenia klasoużytku (x,y, justowanie)
38. Redakcja „Do wydruku” oznaczenia klasoużytku (x,y, justowanie, skala, odnośnik)
39. Rodzaj dokumentu może ulec zniekształceniu
40. Rodzaj ulicy
41. Uwagi do udziału własności i władania

co oznacza, że nie da się ich zmodernizazować w oparciu o Podstawowy Katalog Obiektów.

Procedura aktualizacji bazy danych EGiB jest następująca:

 1. Pierwsze wydanie danych w formacie SWDE z bazy źródłowej ODGiK bez ich blokady.
 2. Wczytanie danych z pliku SWDE do pustej roboczej bazy danych Wykonawcy założonej
  w dowolnym oprogramowaniu.
 3. Wykonanie przez Wykonawcę pomiarów w terenie z wykorzystaniem danych z bazy roboczej.
 4. Drugie wydanie danych w formacie SWDE z bazy źródłowej ODGiK z ich blokadą.
 5. Ponowne wczytanie danych z pliku SWDE do roboczej bazy Wykonawcy.
 6. Wprowadzenie zmian do roboczej bazy Wykonawcy.
 7. Wydanie danych w formacie SWDE z roboczej bazy Wykonawcy.
 8. Wczytanie danych SWDE (wydanych z bazy roboczej) do bazy źródłowej w ODGiK (odbywa się przy pomocy plików obrębowych).
 9. W przypadku niepowodzenia – poprawa błędów i ponowne wczytanie aż do skutku.

Przypominamy, że w trakcie wykonywania w/w procedury aktualizacji danych EGiB muszą zostać zachowane następujące warunki, które wynikają z zasad języka SWDE:

 1. Przy wczytywaniu i wydawaniu danych SWDE do i z bazy roboczej Wykonawcy i musi zostać zachowana stałość identyfikatorów technicznych.
 2. W pliku SWDE po modernizacji muszą znajdować się nie tylko wszystkie nowo dodane obiekty, ale również wszystkie zarchiwizowane obiekty.
 3. Data utworzenia wszystkich nowych obiektów musi być późniejsza niż data blokady danych w bazie ODGiK.
 4. Data weryfikacji wszystkich zarchiwizowanych obiektów musi być późniejsza niż data blokady danych w bazie ODGiK.

Uwagi:

 1. W celu dokonania aktualizacji bazy danych EGiB w systemie EWID 2007, Wykonawca modernizacji może użyć jakiegokolwiek oprogramowania, które potrafi przyjąć i wydać dane EGiB w formacie SWDE, posiada funkcje do aktualizacji danych EGiB oraz spełnia w/w warunki.
 2. W/w procedura aktualizacji danych EGiB za pomocą formatu SWDE nie wynika z § 51 ustęp 2 rozporządzenia w sprawie EGiB, ponieważ nie jest przypadkiem wymiany danych pomiędzy EGiB a innymi ewidencjami i rejestrami publicznymi, ani też nie jest przypadkiem, który ogranicza się tylko do udostępniania danych, o którym mówi § 51 ustęp 1 punkt 4).
  W/w procedura aktualizacji danych EGiB jest natomiast jednym ze sposobów uzupełnienia i modyfikacji bazy danych ewidencyjnych stanowiących cel modernizacji EGiB, o którym mowa  w § 55 ustęp 1 i 2 rozporządzenia w sprawie EGiB. Z w/w powodów nie da się uzupełnić i zmodyfikować obiektów bazy danych ewidencyjnych za pomocą katalogu obiektów ewidencyjnych, który nie zawiera wszystkich obiektów EGiB, a którym bez wątpienia jest standardowy Katalog Obiektów Ewidencyjnych wymieniony w części II załącznika nr 4 do rozporządzenia w sprawie EGiB. Z tego powodu Katalog Obiektów Ewidencyjnych został przez nas rozszerzony o brakujące obiekty EGiB i nazwany Rozszerzonym Katalogiem Obiektów Ewidencyjnych.
 3. W/w procedura aktualizacji danych EGiB zakłada, że zarówno wydanie jak i przyjęcie danych do źródłowej bazy danych EGiB w formacie SWDE jest przeprowadzane przez pracownika Zamawiającego, a nie przez Wykonawcę modernizacji. Dlatego produktem końcowym oddanym przez Wykonawcę powinien być nośnik danych, np. CD, z plikiem w formacie SWDE, a nie zaktualizowana źródłowa baza danych EGiB. Wynika z tego, że Wykonawca nie powinien, a nawet nie może (w świetle innych przepisów prawnych) dokonywać bezpośredniego importu danych do źródłowej bazy danych EGiB, której dysponentem jest Zamawiający.
 4. Podczas modernizacji nie może zostać zmieniona granica obrębu. Jeżeli występuje taka konieczność, to zmiany należy wprowadzić po wprowadzeniu danych z modernizacji przy pomocy narzędzi dostępnych w oprogramowaniu pracującym w ODGiK.

Instrukcja wykonania procedury w oprogramowaniu TurboEWID:

 1. Pierwsze wydanie danych w formacie SWDE z bazy źródłowej ODGiK - należy z menu głównego TurboEWID wybrać opcję Kontrola>Wydaj SWDE do modernizacji, a następnie wybrać obręb z listy, wyłączyć marker Zablokuj obręb i kliknąć przycisk OK.
 2. Wczytanie danych z pliku SWDE do pustej roboczej bazy danych Wykonawcy założonej
  w dowolnym oprogramowaniu - należy wczytać plik SWDE zgodnie z instrukcją dostarczoną razem z programem Wykonawcy.
 3. Wykonanie przez Wykonawcę pomiarów w terenie z wykorzystaniem danych z bazy roboczej.
 4. Drugie wydanie danych w formacie SWDE z bazy źródłowej ODGiK z ich blokadą - należy z menu głównego wybrać opcję Kontrola>Wydaj SWDE do modernizacji, a następnie wybrać obręb z listy, włączyć marker Zablokuj obręb i kliknąć przycisk OK.
 5. Ponowne wczytanie danych z pliku SWDE do roboczej bazy Wykonawcy - należy wczytać plik SWDE zgodnie z instrukcją dostarczoną razem z programem Wykonawcy.
 6. Wprowadzenie zmian do roboczej bazy Wykonawcy - należy wprowadzić zmiany i uzupełnić brakujące informacje zgodnie z instrukcją dostarczoną razem z programem Wykonawcy koniecznie w trybie archiwizacji stanów poprzednich.
 7. Wydanie danych w formacie SWDE z roboczej bazy Wykonawcy - neleży wydać plik SWDE zgodnie z instrukcją dostarczoną razem z programem Wykonawcy koniecznie razem ze wszystkimi stanami archiwalnymi obiektów EGiB, które powstały w trakcie modernizacji.
 8. Wczytanie danych SWDE (wydanych z bazy roboczej) do bazy źródłowej w ODGiK - należy z menu głównego TurboEWID wybrać opcję Kontrola>Ładuj SWDE po modernizacji.
 9. W przypadku niepowodzenia należy przeczytać raport z błędami i ponowne wykonać kroki od 6 do 8 aż do skutku.