Do aktualizacji EGiB, BDOT500, GESUT i innych ewidencji, do których pojawiły się rozporządzenia wykonawcze wykorzystywany jest plik w formacie GML zawierający Katalog Obiektów zdefiniowanych w przedmiotowych rozporządzeniach w postaci załączników do tych rozporządzeń.

Poniższa procedura nie jest wymysłem firmy Geomatyka-Kraków, lecz wynika z przepisów rozprządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które pojawiło się jako pierwsze w pakiecie zmian do PGiK. To właśnie w nim pojawił się pierwszy istotny schemat aplikacyjny oraz pojęcie "roboczej bazy danych Wykonawcy" nazwanej w rozporządzeniu "Roboczą bazą danych obiektów przestrzennych" - § 63. ustęp 1. punkt 2). Skróciliśmy nieco nazwę z rozporządzenia ponieważ wprowadzała Wykonawców w błąd sugerując, że gromadzi tylko obiekty przestrzenne. Tymczasem w schematach aplikacyjnych rozporządzeń wykonawczych do PGiK aż roi się od obiektów, które nie są przestrzenne.

Procedura aktualizacji bazy danych jest następująca:

 1. Pierwsze wydanie danych w formacie GML z bazy źródłowej ODGiK bez ich blokady.
 2. Wczytanie danych z pliku GML do pustej roboczej bazy danych Wykonawcy założonej
  w dowolnym oprogramowaniu.
 3. Wykonanie przez Wykonawcę pomiarów w terenie z wykorzystaniem danych z bazy roboczej.
 4. Drugie wydanie danych w formacie GML z bazy źródłowej ODGiK z ich blokadą.
 5. Ponowne wczytanie danych z pliku GML do roboczej bazy Wykonawcy.
 6. Wprowadzenie zmian do roboczej bazy Wykonawcy.
 7. Wydanie danych w formacie GML z roboczej bazy Wykonawcy.
 8. Wczytanie danych GML (wydanych z bazy roboczej) do bazy źródłowej w ODGiK (odbywa się przy pomocy plików obrębowych).
 9. W przypadku niepowodzenia – poprawa błędów i ponowne wczytanie aż do skutku.

Przypominamy, że w trakcie wykonywania w/w procedury aktualizacji danych muszą zostać zachowane następujące warunki, które wynikają z zasad języka GML:

 1. Przy wczytywaniu i wydawaniu danych GML do i z bazy roboczej Wykonawcy i musi zostać zachowana stałość identyfikatorów technicznych.
 2. W pliku GML po modernizacji muszą znajdować się nie tylko wszystkie nowo dodane obiekty, ale również wszystkie zarchiwizowane obiekty.
 3. Data utworzenia wszystkich nowych obiektów (startObiekt i startWersjaObiekt) musi być późniejsza niż data blokady danych w bazie ODGiK.
 4. Data końca życia wszystkich zarchiwizowanych obiektów (koniecObiekt i koniecWersjaObiekt) musi być późniejsza niż data blokady danych w bazie ODGiK.

Uwagi:

 1. W celu dokonania aktualizacji bazy danych w systemie EWID 2007, Wykonawca modernizacji może użyć jakiegokolwiek oprogramowania, które potrafi przyjąć i wydać dane w formacie GML, posiada funkcje do aktualizacji danych oraz spełnia w/w warunki.
 2. W/w procedura aktualizacji danych za pomocą formatu GML nie wynika z § 51 ustęp 2 rozporządzenia w sprawie EGiB, ponieważ nie jest przypadkiem wymiany danych pomiędzy EGiB a innymi ewidencjami i rejestrami publicznymi, ani też nie jest przypadkiem, który ogranicza się tylko do udostępniania danych, o którym mówi § 51 ustęp 1 punkt 4).
  W/w procedura aktualizacji danych jest natomiast jednym ze sposobów uzupełnienia i modyfikacji bazy danych ewidencyjnych stanowiących cel modernizacji EGiB, o którym mowa  w § 55 ustęp 1 i 2 rozporządzenia w sprawie EGiB.
 3. W/w procedura aktualizacji danych zakłada, że zarówno wydanie jak i przyjęcie danych do źródłowej bazy danych w formacie GML jest przeprowadzane przez pracownika Zamawiającego, a nie przez Wykonawcę modernizacji. Dlatego produktem końcowym oddanym przez Wykonawcę powinien być nośnik danych, np. CD, z plikiem w formacie GML, a nie zaktualizowana źródłowa baza danych. Wynika z tego, że Wykonawca nie powinien dokonywać bezpośredniego importu danych do źródłowej bazy danych, której dysponentem jest Zamawiający. Wyjątkiem jest przypadek, w którym Zamawiający założy w źródłowej bazie danych konto dla Wykonawcy i udostępni Wykonawcy komputer z interfejsem systemu EWID 2007.
 4. Podczas modernizacji nie może zostać zmieniona granica obrębu. Jeżeli występuje taka konieczność, to zmiany należy wprowadzić po wprowadzeniu danych z modernizacji przy pomocy narzędzi dostępnych w interfejsie systemu EWID 2007.
 5. Ważne: W GML dla punktu granicznego nie ma miejsca na zapisanie operatu źródłowego. Skutkiem tego jest fakt, że nowe i zmodyfikowane punkty graniczne po załadowaniu z GML tracą tę informację. W eksporcie danych z poziomu TurboEWID lub WorkEWID problem ten został rozwiązany przez zastosowanie specyficznego sposobu zapisu tej relacji punktu do operatu, ale programy innych producentów raczej nie są do tego przystosowane.
  W TurboEWID i WorkEWID operat wydawany jest jako KR_ObiektKarto (bez geometrii), w którym etykieta zawiera ID materiału jakie nadane ma operat. Obiekt ten ma dwie relacje ”obiektPrzedstawiany”:
  1 - relacja do operatu technicznego, który jest podstawą utworzenia punktu oraz
  2 - relacja do punktu granicznego, który ma być z tym operatem powiązany.
  Punkt graniczny jest więc wiązany z operatem za pośrednictwem obiektu karto.
 6. Zmodyfikowane punkty adresowe po imporcie za pośrednictwem GML utracą swój kąt obrotu, ponieważ w schemacie aplikacyjnym EGiB obiekt EGB_Adres ma tylko współrzędne punktu wstawienia. W TurboEWID i WorkEWID problem został rozwiązany przez dodatkowe zapisanie tej informacji za pośrednictwem obiektów schematu KARTO.

Instrukcja wykonania procedury w oprogramowaniu TurboEWID:

 1. Pierwsze wydanie danych w formacie GML z bazy źródłowej ODGiK - należy z menu głównego TurboEWID wybrać opcję Kontrola>Wydaj GML do modernizacji, a następnie wybrać obręb z listy, wyłączyć marker Zablokuj obręb i kliknąć przycisk OK.
 2. Wczytanie danych z pliku GML do pustej roboczej bazy danych Wykonawcy założonej
  w dowolnym oprogramowaniu - należy wczytać plik GML zgodnie z instrukcją dostarczoną razem z programem Wykonawcy.
 3. Wykonanie przez Wykonawcę pomiarów w terenie z wykorzystaniem danych z bazy roboczej.
 4. Drugie wydanie danych w formacie GML z bazy źródłowej ODGiK z ich blokadą - należy z menu głównego wybrać opcję Kontrola>Wydaj GML do modernizacji, a następnie wybrać obręb z listy, włączyć marker Zablokuj obręb i kliknąć przycisk OK.
 5. Ponowne wczytanie danych z pliku GML do roboczej bazy Wykonawcy - należy wczytać plik GML zgodnie z instrukcją dostarczoną razem z programem Wykonawcy.
 6. Wprowadzenie zmian do roboczej bazy Wykonawcy - należy wprowadzić zmiany i uzupełnić brakujące informacje zgodnie z instrukcją dostarczoną razem z programem Wykonawcy koniecznie w trybie archiwizacji stanów poprzednich.
 7. Wydanie danych w formacie GML z roboczej bazy Wykonawcy - neleży wydać plik GML zgodnie z instrukcją dostarczoną razem z programem Wykonawcy koniecznie razem ze wszystkimi stanami archiwalnymi obiektów bazy danych, które powstały w trakcie modernizacji.
 8. Wczytanie danych GML (wydanych z bazy roboczej) do bazy źródłowej w ODGiK - należy z menu głównego TurboEWID wybrać opcję Kontrola>Ładuj GML po modernizacji.
 9. W przypadku niepowodzenia należy przeczytać raport z błędami i ponowne wykonać kroki od 6 do 8 aż do skutku.