TurboMAP - pobieranie

TurboMAP 9.2

Jest to wersja TurboMAP do opracowania rysunków kcd dla Starostw Powiatowych z wersją TurboEWID 9.2.

Uwaga!

Wersja 9.2 nie wymaga przekodowania klucza zabezpieczającego oraz nie wymaga wykupienia uaktualnienia dla posiadaczy wersji TurboMAP 9.0

Wersja 9.2 nie będzie poprawnie współpracować z plikiem baza.fdb oraz z plikiem kcd dla wersji TurboEWID 9.1

 

TurboMAP 9.0

 

Jest to pierwsza wersja TurboMAP, która umożliwia rysowanie mapy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT, Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.

Uwaga - przed instalacją prosimy o przeczytanie poniższych warunków!

Wersja 9.0 wymaga przekodowania klucza zabezpieczającego oraz wykupienia uaktualnienia dla posiadaczy wcześniejszych wersji na poniższych zasadach:

Aktualizacja z wersji wcześniejszych niż 8.1 - koszt 1800 zł. netto.

Aktualizacja z wersji 8.1, 8.3, 8.5, 8.6 - koszt 300 zł. netto.

W przypadku gdy Licencja Turbomap lub uaktualnienie do wersji 8.1, 8.3, 8.5, 8.6 zostało zakupione po 1 listopada 2014 r., aktualizacja jest darmowa.

Wersja 9.0 nie jest kompatybilna z plikami kcd utworzonymi przez TurboEWID/TurboMAP w wersji 8.6 i wcześniejszymi. Potrafi je wczytać, ale po zapisie nie będzie możliwe użycie tych plików w wersjach wcześniejszych. Dlatego instalator TurboMap 9.0 nie deinstaluje wersji wcześniejszych. Zalecamy instalację w odrębnym katalogu.

TurboMAP - wersje wcześniejsze

Ważne: Pamiętaj o pobraniu bazy FDB!

Przypominamy o konieczności każdorazowego pobierania pliku bazy dla wykonawcy z lokalizacji dla której wykonywana jest praca (jeżeli jest tam TurboEWID). W pliku tym znajduje się konfiguracja właściwa dla określonej lokalizacji (PODGiK), czyli parametry transformacji, sposób numeracji operatów, itd. Plik należy go skopiować do podkatalogu "Data" w miejscu instalacji Turbomapy np. c:\turbomap\data, zastępując istniejący. Jeżeli zostanie nazwany baza.fdb, zostanie automatycznie otwarty przy uruchomieniu TurboMAP, natomiast w przypadku gdy TurboMAP jest używany do pracy na plikach kcd z kilku lokalizacji, proponujemy nadanie mu nazwy związanej z lokalizacją, z której pochodzi. Spowoduje to pokazanie okna wyboru pliku fdb przy uruchomieniu programu.

Instrukcja obsługi

Pobierz

Pomoc TurboMAP

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Historia wersji:

Wersja 9.4 Informacje dodatkowe
9.4 (Build 22133)
2022-03-30
Pobierz
 • Poprawka do rozliczenia klasoużytków
Wersja 9.2 Informacje dodatkowe
9.2 (Build 20213)
2020-05-27
Pobierz
 • Poprawka do kopiowania bez zmiany położenia obiektu pochodzącego z bazy z kcd odniesienia (zerowanie tła, kasowanie uuid, ident. obiektu oraz dat rekordów z bazy).
 • Kartoteka pikiet: poprawka do sortowania pochodzenia, do wyświetlania nazw wartości atrybutów punktów, wydłużenie rozwijalnej listy wyboru wartości atrybutów.
 • Dodanie narzędzia do kasowania wierzchołka płotu.
 • Zmiana RGB dla koloru zielongo (EGiB) na 0,128,0.
 • Możliwość opisywania wzdłuż obiektów wydłużonych takich jak jezdnia, alejka, chodnik, pasaż, ścieżka, woda płynąca, rów przydrożny, rów melioracyjny.
 • Poprawa pomiaru powierzchni budynków będących multipoligonami.
 • Kontrola GESUT: wyłączenie sprawdzania kodu teryt dla władających przedziału od 0 do 10 czyli voidable oraz predefiniowany Właściciel działki.
9.2 (Build 20004)
2020-01-02
Pobierz
 • Kartoteka pikiet: Ostrzeżenie przy imporcie atrybutu błąd położenia. Podczas importu pikiet z pliku tekstowego, zostało dodane sprawdzenie, czy wczytywane wartości odpowiadają nowy błędom położenia (id 11-16). Jeśli wczytywane są błędy archiwalne ( id 1-6), zostanie wyświetlone ostrzeżenie.
 • Kartoteka pikiet: Ostrzeżenie przy imporcie atrybutu pochodzenie. Podczas importu pikiet z pliku tekstowego, zostało dodane sprawdzenie, czy wczytywane id odpowiadają wartościom ZDR8 lub ZDR9, jeśli tak to wyświatlane jest znaczenie wartości, gdyż id atrybutu nie jest tożsame z wartością atrybutu.
 • Kartoteka pikiet: Narzędzie do zamiany starych błędów położenia na nowe. W tabeli z pikietami, do menu NN, dodano narzędzie do zamiany starych błędów położenia na nowe.
 • Kartoteka pikiet: Do eksportowanego pliku, w pierwszych linijkach, zostały dodane informacje o znaczeniu ID dla niektórych atrybutów.
 • Do paska narzędziowego przenoszenie do BDOT500/GESUT dodano przyciski do odłączania obiektu od grupy oraz do rozbijania grupy.
 • W ustawieniach eksportu i importu do pliku tekstowego dodano markery umożliwiające zamianę wartości oznaczających id atrybutów ZDR (pochodzenie) oraz BPP (błąd) na wartości z rozporządzenia.
 • Kontrola EGiB: Dodano kontrolę sprawdzającą czy obiekty znajdują się na aktualnych warstwach (z rozp. z 2015).
 • Kontrola BDOT500: Błąd "Nachodzące się obiekty" nie będzie wykazywany przy nachodzeniu warstwy przepust - jezdnia, chodnik, ulica, plac, skarpa umocniona. Zmiana z błędu merytorycznego na ostrzeżenie przy przecięciu bariery drogowej ochronnej z jezdnią.
 • Uwzględnienie nawisów na podporach (zgrupowanych z identyfikatorem) podczas pomiaru powierzchni budynku z paletki Pomiary.
9.2 (Build 19124)
2019-03-28
Pobierz
 • Poprawka błędu dotyczącego formatu daty pomiaru podczas edycji pikiet
9.2 (Build 19122)
2019-03-27
Pobierz
 • Wyłączenie informacji o błędzie "Element budynku nie przeznaczony do MZ" i zastąpienie go informacją o możliwości kontroli budynków osobnym narzędziem.
 • Dodanie możliwości przełączania pomiędzy wyświetlaniem numeru ewidencyjnego budynku w obrębie, na działce lub zalężnie od ustawień w pliku baza.fdb lub nagłówku pliku kcd do modyfikacji - okno "Wyświetlanie", lista rozwijalna na zakładce "Wyświetlanie"
 • Dodanie paska narzędzi "Wyświetlanie" (można go włączyć w okienku "Paski narzędzi") z przyciskami do zapalania, przełączania i gaszenia widoczności wszystkich obiektów na mapie, oraz gaszenia/pozostawienia widoczności warstw obiektów wskazanych (także na podstawie selekcji)
9.2 (Build 18452)
2018-11-29
Pobierz
 • Poprawka błędu podczas edycji atrybutów.
 • Dostosowanie do wersji TurboEWID 9.2 w zakresie wprowadzania adresów na działkach i budynkach.
 • Zmieniony mechanizm i zakres kontroli kcd z treścią BDOT500 i GESUT.
 • Opcja utworzenia pliku certyfikatu, potwierdzającego wykonanie kontroli oraz zlikwidowanie błędów w obiektach BDOT500/GESUT utworzonych lub zmodyfikowanych przez Wykonawcę.
 • Do poprawnej pracy niezbędne jest pobranie bazy fdb ze strony WebEWID Starostwa Powiatowego.W przypadu gdy pobrana baza zostanie prawidłowo wgrana do katalogu TurboMap\data i po ponownym uruchomieniu wystąpi błąd "Dynamic SQL Error (...) Table unknown MZ_OBIEKTY_TOPO_REL"(...) należy się zwrócić do SP o wydanie nowej wersji pliku baza.fdb z TurboEWID 9.2, pobrać i wgrać go jeszcze raz.
 • Poprawka dot. wprowadzania atrybutu wiązki oraz ilości przewodów.
Wersja 9.0 Informacje dodatkowe
9.0 (Build 18462)
2018-11-29
Pobierz
 • Poprawka błędu podczas edycji atrybutów.
 • Poprawka dot. wprowadzania atrybutu wiązki oraz ilości przewodów.
9.0 (Build 18344)
2018-06-18
Pobierz
 • Usunięcie literki c (czynny) z opisu przewodu.
 • Wyłączenie dodawania sygnatury UDP dla obiektów projektowanych GESUT (zgodność z Rozporządzeniem)
9.0 (Build 4145)
2018-02-01
Pobierz
 • Dodanie błędu krytycznego "zdublowane wierzchołki" dla obiektów powierzchniowych.
 • Przeniesienie obiektów z pliku do modyfikacji oraz z referencji do nowego pliku. Opcja dostępna w paletce "Podstawowa". Z pliku do modyfikacji zostaje utworzony dodatkowy plik, który ma w nazwie "_wydruk".W pliku tym zostaje zdjęta blokada z obiektów, umożliwiając uczytelnienie mapy do wydruku. Plik z dopiskiem "_wydruk" nie jest plikiem do modyfikacji.
9.0 (Build 4135)
2017-09-14
Pobierz
 • Zmiany zw. z poprawką Windows 10 (KB4013418) wprowadzone na stałe.
 • Rozliczanie klasoużytków w działkach (Modyfikacja/Rozliczanie klasoużytków w kcd lub ikona [R] na palecie Ewidencja).
 • Wyświetlenie informacji o powierzchni poligonu w trakcie rysowania wieloboków (płotu, zakresu pracy geodezyjnej itp.).
 • Dostosowanie stylu linii arkusza mapy. Przeniesienie kulki na początek w stylu linii dla ogrodzenia.
 • Ustawienie wypełniania POOW GESUT i BDOT (naturalne, sztuczne oraz sieciowe).
 • Poprawka do wypełnienia zasuw na wydruku
 • Dodanie narzędzia do określenia krawędzi obszaru muru i ściany oporowej, osi taśmociągu i suwnicy oraz kierunku podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
  Dodanie narzędzia do modyfikacji krawędzi lub osi tych obiektów (paleta modyfikacja obok zmiany góry skarpy).
  Funkcjonalność jest dostępna jeżeli używamy bazy fdb dostarczonej w instalatorze lub pobranej z ODGiK, który taką funkcjonalność już posiada (TurboEWID w wersji większej niż 91 298).
9.0 (Build 4039)
2017-03-13
Pobierz
 • WAŻNE:
  Jest to wersja związana z ostatnią poprawką do Windows 10 (KB4013418), która powoduje zawieszanie TurboMAP podczas operacji na grafice. Dotychczas zaobserwowaliśmy kłopoty z kartami graficznymi produkcji Intel, ale nie można ich wykluczyć także z kartami innych producentów. Jeżeli po zainstalowaniu tej wersji zaobserwują Państwo powyższe zawieszenia programu, proszę pobrać i rozpakować poniższą łatkę do podkatalogu bin w katalogu instalacji TurboMAP (najczęściej jest to c:\turbomap9.0\bin)
  Kliknij by pobrać łatkę
 • Dodano generowanie arkusza danych ewidencyjnych budynku (po wskazaniu na identyfikator budynku) - ikonka drukarki na paletce Ewidencja.
9.0 (Build 3988)
2017-01-23
Pobierz
 • Dodano pytanie o konfigurację środowiska graficznego, przy nowych instalacjach
 • Poprawka do rozpoznawania oznaczenia matriału zasobu gdy pierwszy człon jest dłuższy niż 6 znaków.
 • Poprawki do eksportu DXF w zakresie przewodów projektowanych niezgodnych z GESUT 2015
 • Poprawki do eksportu DXF w zakresie etykiet obiektów: budynek (symbol), nawis, łącznik podziemny oraz łącznik nadziemny
 • Poprawki do eksportu DXF w zakresie opisów obudowy przewodu
 • Wyłączenie błędu braku punktów KKL i UZG podczas kontroli kcd z EGiB
9.0 (Build 3925)
2016-10-18
Pobierz
 • Dodanie możliwości pełnego wydruku z wersji demonstracyjnej.
  Przypominamy o możliwości eksportu do dxf/dgn v7 z kcd w wersji demonstracyjnej, z zastrzeżeniem, że w kcd nie były dokonywane żadne zmiany.
 • Zmiana czcionki z pochylonej na prostą (wymóg BDOT500 2015).
 • Poprawa priorytetów wyświetlania dla obiektów BDOT500/GESUT/EGiB.
 • Dodanie możliwości przypisania stereotypu <> do numeru najniższej i najwyższej kondygnacji bloku budynku.
 • Dodanie atrybutów bloku budynku: numer najniższej i najwyższej kondygnacji oraz oznaczenia budynku wraz zapisem do bazy ich redakcji.
 • Rysowanie przerw w stylu linii kolorem tła zapobiegające zlewaniu się dwóch stylów linii w linię ciągłą np. kontur klasy na użytku.
 • Zwężenie obszaru wycinania przewodu przez opis lub rzędną poow.
 • Poprawka do snapowania na środek zakresu obiektu - punkty wstawienia opisu atrybutów nie są teraz uwzględniane.
 • Dodanie współrzędnych drugiego krzyża na wydruku.
 • Dodanie wyświetlenia różnic pozostałych atrybutów ewidencyjnych punktów (Poch. stab. błąd i cecha) podczas kartowania z kartoteki pikiet z opcją pomijania powtórzonych z kcd.
 • Dodanie markera z możliwością przełączenia wybranych warstw EGiB na kolor zielony (zgodnie z Rozp. z 2015). Okno wyświetlania, zakładka wyróżniania.
 • Dodanie maskowania osi przewodu pod opisem punktu o określonej wysokości - gdy jest opisem prostym.
 • Poprawa wyświetlania wypełnienia symboli o promieniu <= 0.5 m na wydruku.
9.0 (Build 3880)
2016-05-25
Pobierz
 • Dodanie nowego parametru dot. wyświetlania stylem przerywanym obiektów projektowanych, które nie zostały utworzone na warstwach przeznaczonych na obiekty projektowane w myśl aktualnego Rozporządzenia BDOT500. Domyślnie został włączony. Znajduje się w oknie wyświetlania obiektów na zakładce "Wyświetlanie" pod markerem "obiekty projektowane na zielono".
9.0 (Build 3879)
2016-05-24
Pobierz
 • Wykluczenie obwiedni z bagien, szuwarów i mokradeł (zgodnie z Rozporządzeniem o bdot500/mz z 2015 r.). Można ją zobaczyć po podświetleniu, lub wyłączeniu widoczności szrafur obiektów. Dodanie możliwości chwycenia (narzędzia info, kasuj, kopiuj, przesuń) w punktach gdzie są wyświetlane symbole wypełnień.
 • Poprawa obsługi atrybutów pochodzących z poprzednich Rozporządzeń.
 • Zmiana zaokrąglania rzędnych: program nie uzupełnia zerem wpisanego miejsca dziesiętnego w polu na rzędną.
 • Poprawa błędu importu z KCD w wersji 2.0.
 • Poprawa niespodziewanego ukrywania obiektów przy kliknięciu Zastosuj w oknie Wyświetlania obiektów na zakładce "Wyróżnianie" lub "Wyświetlanie".
9.0 (Build 3867)
2016-03-30
Pobierz
 • Dostosowanie opisu szafki elektroenergetycznej (było eo - jest e)
 • Dostosowanie opisu przewodu do Rozp. 2015 (Eksploatacja)
 • Zamiana warstw latarni na słupie SUSM01_01 z latarnią SUSM01 (ten sam kod karto oznacza różny wygląd w Rozp. z 2013 i 2015). zmiana dotyczy nie samego programu, ale definicji obiektów w pliku fdb. Baza demonstracyjna zawiera tą zmianę, a bazy pobrane z Powiatu tylko wtedy gdy zostały zaktualizowane do poziomu 90:55
 • Poprawa kodów kartograficznych dla szafek energetycznych w oknie katalogu warstw (SUUS18_1 lub SUUS18_02 zamiast SUUS17_1 lub SUUS17_02)
 • Poprawa błędu podczas otwierania formatki atrybutów
9.0 (Build 3858)
2016-03-07
Pobierz
 • Poprawka błędu przy wchodzeniu do okna Katalogu obiektów mapy.
9.0 (Build 3857)
2016-03-03
 
 • Dodanie pominiętego modułu (błąd podczas obliczeń powierzchni działki)
 • Dostosowanie stylów linii dla ganku i werandy do wersji z Rozp o BDOT500 z 2015
9.0 (Build 3854)
2016-02-23
Pobierz
 • Możliwość rysowania mapy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT, Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

TurboMAP 8.6

Jest to wersja TurboMAP, dostosowana do pracy z TurboEWID 8.6 (osobne kontury klas i użytków) oraz 8.5.

TurboMAP 8.5

Jest to wersja TurboMAP, która wprowadza usprawnienia przy tworzeniu map.

TurboMAP 8.3

Jest to wersja TurboMAP, która umożliwia rysowanie budynków z atrybutami wymaganymi przez zmienione Rozporządzenie o EGiB.

TurboMAP 8.1

Jest to pierwsza wersja TurboMAP, która umożliwia rysowanie mapy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.

 

Uwaga - przed instalacją prosimy o przeczytanie poniższych warunków!

Wersja 8.1, 8.3, 8.5 i 8.6 pracuje na plikach w formacie KCD 8.1, który jest czytany oraz wydawany tylko przez TurboEWID 8.2 i wyższe.
Nie ma możliwości eksportu do wcześniejszych wersji KCD 1.0 (TM 1.5 i wcześniejsze i TE 7.8 i wcześniejsze), 2.0 (TM 2.0) oraz 8.0 (TE 8.0) ale program je poprawnie wczyta.
Próba wczytania pliku w wersji KCD 8.1 (a więc z TurboEWID 8.1) przez TurboMAP 1.5 kończy się komunikatem "data error", a przez TurboMAP późniejszy - błędem wersji pliku KCD. Wersja 8.3 lub 8.1 potrzebna jest tym wykonawcom, którzy współpracują z powiatami z TurboEWID w wersji 8.1 lub wyższej.

Wersja 8.1 wymaga przekodowania klucza zabezpieczającego oraz wykupienia uaktualnienia dla posiadaczy wcześniejszych wersji.
Wersja 8.3, 8.5, 8.6 działa na kluczu zakodowanym dla wersji 8.1.

Wersja 9.0 wymaga przekodowania klucza zabezpieczającego oraz wykupienia uaktualnienia dla posiadaczy wcześniejszych wersji na poniższych zasadach:

Aktualizacja z wersji wcześniejszych niż 8.1 - koszt 1800 zł. netto.

Aktualizacja z wersji 8.1, 8.3, 8.5, 8.6 - koszt 300 zł. netto.

W przypadku gdy Licencja TurboMap lub uaktualnienie do wersji 8.1, 8.3, 8.5, 8.6 zostało zakupione po 1 listopada 2014 r., aktualizacja jest darmowa.

Wersja 9.0 nie jest kompatybilna z plikami kcd utworzonymi przez TurboEWID/TurboMAP w wersji 8.6 i wcześniejszymi. Potrafi je wczytać, ale po zapisie nie będzie możliwe użycie tych plików w wersjach wcześniejszych. Dlatego instalator TurboMap 9.0 nie deinstaluje wersji wcześniejszych. Zalecamy instalację w odrębnym katalogu.
Wersje wcześniejsze Informacje dodatkowe
8.6 (Build 3825)
2015-12-23
Pobierz
 • WAŻNE: w podkatalogu Data znajdują się dwa pliki fdb - baza85.fdb oraz baza86.fdb, natomiast nie ma pliku baza.fdb. Dzięki temu podczas uruchamiania, użytkownik jest proszony o wybranie pliku fdb, z którym będzie pracował. Jeżeli wybrany plik baza.fdb pochodzi z lokalizacji gdzie jest TurboEWID 8.6, funkcjonalność w zakresie konturów klas i użytków jest włączana. W przeciwnym wypadku obsługiwane są klasoużytki.
 • praca na osobnych obiektach konturów użytków i konturów klas
 • dodanie możliwości przypisania typów gleb do opisu konturu klasy
 • dodanie możliwości przypisania numeru konturu klasy i konturu użytku
 • dodanie trybu prezentacji punktów i granic spornych (brak, kolor i symbol S) do zakładki wyróżniania w oknie Wyświetlanie obiektów.
  Wyświetlenie informacji o tym czy granica/punkt jest sporny w oknie informacji.
  Przypisanie informacji o tym czy granica lub punkt jest sporny jest możliwe w kartotece punktów (atrybut "Sprony"), a wyróżnianie dotyczy tylko punktów i granic wygenerowanych z bazy.
 • dodanie nowej warstwy dla budynku w budowie do drzewa obiektów.
 • umożliwienie wstawienia samego opisu .nieklas w miejscach gdzie program zgłasza ubytek po zmianie
 • wydzielenie osobnego numeru warstwy dla ścian budynków, które mają status w budowie.
 • poprawka w kartotece pikiet - zaokrąglanie wysokości punktów wysokościowych z BDOT500
 • eksport do DGN: wykluczenie z listy globalnych początków wpisu Powiatowy i jak w rysunku.
 • możliwość wprowadzania budynków projektowanych na budynkach wybudowanych, w budowie lub przeznaczonych do rozbiórki. Warunkeim jest to, by ściany wprowadzanego budynku były na warstwie budynków projektowanych i status budynku musi mieć wartość "projektowany".
 • umożliwienie wyróżnienia pomierzonych punktów działek (nowe opcje na zakładce "Wyróżnianie")
 • okno przekładania: dodanie możliwości przypisania typu sieci przewodu podczas określania kryteriów obiektowania.
 • dodanie obsługi ubytków konturów klas, użytków i działek. Aby wyłączyć fragment gruntu z klasyfikacji należy wstawić opis .nieklas wewnątrz wyłączanego konturu klasy. Analogicznie wyłączenie obszaru z użytkowania (tylko wskutek regulacji granicy Powiaty/Miasta) wymaga wstawienia konturu użytku i opisu .ubytek.
 • dodanie możliwości sortowania błędów powstałych podczas aktualizacji BDOT500,GESUT i K1 z kcd przez kliknięcie na nagłówek błędu.
 • umożliwienie wstawienia wielu opisów dla jezdni itp. po wstawieniu obiektu.
 • dostosowanie narzędzia do linii pobocznych do konturów KL i UG
 • dostosowanie interfejsu do wyboru użytków lub klas oraz wprowadzania auto numeru kontru KL lub UG.
 • dodanie parametru wyświetlania dot. pokazywania numeru konturu klasy lub użytku w jego oznaczeniu
8.5 (Build 3314)
2014-11-22
Pobierz
 • poprawka błędu z build 3308 przy sprawdzania rysunków do modyfikacji BDOT/GESUT/K1
 • przepisanie identyfikatora z poprzedniego systemu podczas tworzenia kontynuacji historycznej obiektu.
 • poprawa błędu: pominięcie przy sprawdzaniu atrybutów obiektów skasowanych.
 • umożliwienie przeniesienia obiektu K1 taras-weranda do MZ
 • dodanie możliwości wyróżnienia obiektów zablokowanych w normalnym rysunku kcd
 • dodanie możliwości wyróżnienia obiektów tła w normalnym rysunku kcd
 • dodanie możliwości zaznaczania obiektów po warstwie wskazanego obiektu (lub warstw obiektów z selekcji)
 • dodanie narzędzia do odłączania obwodnicy z multiobszarów. Wydzielenie narzędzia do tworzenia multiobszarów oraz rozdzielania na osobną paletę "Obszary"
 • dodanie narzędzia do selekcji oraz edycji atrybutów wskazanych na mapie obiektów w oknie wskazywanych obiektów
 • dodanie narzędzia do tworzenia relacji GES_/BDOT_PunktOOkreslonejWyskokosci leżących w wierzchołkach przewodu, pod obszarem i w jego wierzchołkach oraz w punkcie wstawienia symbolu. Dostępne na palecie "Przenoszenie do BDOT500/GESUT"
 • okno z listą obiektów, które są aktalnie wskazywane - dodanie przycisku (i) z możliwością pokazania okna z informacją o podświetlonym obiekcie, oraz zmiana przejścia na wybrany obiekt dwuklikiem zamiast pojedynczym kliknięciem
 • poprawka do eksportu numerów ewidencyjnych budynków oraz opisów przewodów do DGN
 • umożliwienie wczytania wszystkich pikiet z pliku kcd do kartoteki pikiet (razem z błędnymi)
 • wyświetlenie także pustych atrybutów w oknie informacji o obiekcie
 • dodanie możliwości wyróżnienia kolorem nieczynnych przewodów
 • dodanie możliwości edycji atrybutów obiektu BDOT/GESUT
 • uwzględnienie zmian skali w oknie wydruku w opisie godeł na wydruku
 • dodanie możliwości wyróżniania obiektów bez obligatoryjnych atrybutów a także projektowanych i niepomierzonych - zakładka "Wyróżnianie" w oknie "Wyświetlanie obiektów"
8.3 (Build 3191)
2014-11-22
Pobierz
 • poprawa narzędzia do modyfikacji skarp z dziurą
 • poprawka do kontroli rysunku do modyfikacji kcd w zakresie działek, konturów, punktów i budynków
 • dodanie możliwości kontroli rysunku do modyfikacji kcd w zakresie działek, konturów, punktów i budynków (Modyfikacja/Kontroluj rysunek do modyfikacji EGiB). Zakres kontroli obejmuje te błędy, których wykrycie nie wymaga połączenia z powiatową bazą danych. W przypadku pojawienia się ostrzeżenia "Brak zakresu modyfikowanych działek/konturów (kontrola dziur)"można się zwrócić do ODGiK o wrysowanie tych zakresów do kcd.
 • na palecie snapowania pojawił się guzik włączający okno z listą obiektów z rysunku, które będą możliwe do wyboru dla aktualnego narzędzia (po kliknięciu w pierwszy obiekt).
8.3 (Build 3142)
2014-08-18
Pobierz
 • poprawka błędu przy wstawianiu ramki (z 3141)
8.3 (Build 3033)
2014-06-06
Pobierz
 • przywrócenie narzędzia do czołówek
 • poprawka do narzędzia scalania linii - możliwość przejścia do ostatniego wierzchołka scalanej linii za pomocą klawisza "W" oraz przełączania się pomiędzy końcami scalanej linii za pomocą klawisza "R"
8.3 (Build 3030)
2014-06-03
Pobierz
 • umożliwienie wyboru "Brak danych" podczas edycji atrybutów budynku
 • dodanie możliwości dodania wypełnienia schodami poligonu (nie tylko multilini), kóry zostanie zamieniony na multilinię (jeż)
 • zmiana pliku baza.fdb dla wersji 8.3 - był przez omyłkę w wersji 8.2 w buildzie 3015
 • dodanie możliwości używania kodów kartograficznych BDOT500/GESUT przy kartowaniu punktów roboczych
8.3 (Build 3016)
2014-05-23
Pobierz
 • dodano możliwość tworzenia budynków z nowymi atrybutami
8.1 (Build 2884)
2014-02-11
Pobierz
 • wyświetlanie komunikatu z informacją o ilości obiektów do których przypisano władającego
 • możliwość przypisania atrybutowi władający wartości brak władającego
 • wydzielenie ostrzeżenia o braku władającego do osobnej grupy
 • zmiana kolejności i etykiet przycisków w oknie do edycji atrybutów - było "Anuluj", "Rysuj" jest "Rysuj", "Zamknij"
 • możliwość zmiany rozmiaru okna do edycji atrybutów
 • dodanie opcji wyświetlania mapy dot. widoczności granic działek pod punktami granicznymi oraz widoczności granic konturów pokrywających się z granicami działek
 • uodpornienie się na przypadek gdy pasek narzędziowy (np. wstawianie opisu atrybutu) zostanie poza ekranem - zostanie on sprowadzony na ekran.
 • uszczegółowienie błędnej relacji BDZ_PunkuOOkreslonejWysokosci ze złym obiektem - ostrzeżenie o relacji do obiektu, który jeszcze nie jest w modelu BDOT
 • dodanie dodatkowej kolumny z opisem na liście błędów analizy mapy BDOT/GESUT/K1, dodanie nazwy warstwy
 • dodanie i obsługa nowych warstw EGiB: wjazd do podziemi, podjazd dla osób niepełnosprawnych, inny blok budynku, ganek/weranda, taras, wiatrołap, cześć podziemna budynku
 • WYŁĄCZENIE blokady na zapis zdublowanych obiektów (symboli, etykiet oraz linii) - na liście błędów pojawią się ostrzeżenia o dublach, ale obiekty zostaną dodane do bazy);
 • możliwość zapisu do formatu 8.0 dla nowo utworzonych lub pochodzących z formatu 8.0 plików kcd gdy nie ma w nich obiektów BDOT/GESUT
 • dodanie maskowania linii pod opisem przewodów, jeżeli mają punkt wstawienia lewy, środek, prawy-środek
 • poprawienie drukowania ścian i murków oporowych
8.1 (Build 2773)
2013-11-19
Pobierz
 • dodanie kontroli poprawnosci atrybutów BDOT/GESUT oraz relacji do obiektów
 • dodanie narzędzia do zmiany/przypisania władającego grupie (selekcji) obiektów - link do opisu
8.1 (Build 2764)
2013-11-14
Pobierz
 • poprawa do narzędzia edycji atrybutów, aby pozwalało na edycję atrybutów obiektów K1 i BDGE bez przełączania trybu mapy
 • zaokrąglenie współrzędnych etykiecie, która jest automatycznie wstawiana po narysowaniu obiektu np. rampy
 • kontrola relacji do punktu o określonej wysokości
 • umożliwienie wstawienia wielu opisów przewodu po wstawieniu przewodu
8.1 (Build 2750)
2013-11-09
Pobierz
 • poprawa wyświetlania punktów o określonej wysokości zintegrowanych z urządzeniami technicznymi przez atrybuty wysokości
8.1 (Build 2748)
2013-11-08
Pobierz
 • zintegrowano listę wyboru obiektów BDOT/GESUT oraz K1 w jedno okno
 • poprawiono wyświetlanie skarp
 • usprawniono rysowanie skarp
 • dodano kontrolę skarp
 • poprawiono rysowanie stylow linii typu murek oporowy
 • dodano zapamiętywanie trybu mapy po wyłączeniu programu
 • poprawa wyświetlania symbolu w kapliczce
8.1 (Build 2716)
2013-10-25
Pobierz
 • porawiono kontrolę geometrii obiektów BDOT/GESUT
 • poprawa do stylow linii
8.1 (Build 2706)
2013-10-22
Pobierz
 • poprawa do stylów linii oraz wyglądu symboli
 • poprawa wyświetlania symbolu w obiektach sportowych
8.1 (Build 2701)
2013-10-01
Pobierz
 • dodanie narzędzia do odwracania punktów obiektu liniowego (paletka modyfikacja)
8.0 (Build 2462)
2013-03-25
Pobierz Uwaga: Wersja 8.0 pracuje na plikach w formacie KCD 8.0, który jest czytany oraz wydawany tylko przez TurboEWID 8.0 i 7.9. Nie ma możliwości eksportu do wersji KCD 1.0 (TM 1.5 i wcześniejsze i TE 7.8 i wcześniejsze) oraz 2.0 (TM 2.0), ale program je poprawnie wczyta. Próba wczytania pliku w wersji KCD 8.0 (a więc z TurboEWID 8.0) przez TurboMAP 1.5 kończy się komunikatem "data error", a przez TurboMAP 2.0 - błędem wersji pliku KCD.
Wersja 8.0 potrzebna jest wykonawcom, którzy współpracują z powiatami z TurboEWID w wersji 8.0 oraz 7.9.
2.0 (Build 1883)
2012-01-25
Pobierz Uwaga: Wersja 2.0 pracuje na plikach w formacie KCD 2.0, który nie jest czytany przez TurboEWID w wersji 7.8 i wyższych. Nie ma możliwości eksportu do wersji KCD 1.0 (TM 1.5 i wcześniejsze i TE 7.8 i wcześniejsze), ale program je poprawnie wczyta. Próba wczytania pliku w wersji KCD 2.0 (a więc z TurboEWID 7.9 i TurboMAP 2.0) przez TurboMAP 1.5 kończy się komunikatem "data error".
Wersja 2.0 potrzebna jest tym wykonawcom, którzy współpracują z powiatami z TurboEWID w wersji 7.9.
1.5
2010-04-07
Pobierz