Aktualizacja bazy danych EWID 2007 po modernizacji za pomocą GML

Do aktualizacji EGiB, BDOT500, GESUT i innych ewidencji, do których pojawiły się rozporządzenia wykonawcze wykorzystywany jest plik w formacie GML zawierający Katalog Obiektów zdefiniowanych w przedmiotowych rozporządzeniach w postaci załączników do tych rozporządzeń. Poniższa procedura nie jest wymysłem firmy Geomatyka-Kraków, lecz wynika z przepisów rozprządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które pojawiło się jako pierwsze w pakiecie zmian do PGiK. To właśnie w nim pojawił się pierwszy istotny schemat aplikacyjny oraz pojęcie "roboczej bazy danych Wykonawcy" nazwanej w rozporządzeniu "Roboczą bazą danych obiektów przestrzennych" - § 63. ustęp 1. punkt 2). Skróciliśmy nieco nazwę z rozporządzenia ponieważ wprowadzała Wykonawców w błąd sugerując, że gromadzi tylko obiekty przestrzenne. Tymczasem w schematach aplikacyjnych rozporządzeń wykonawczych do PGiK aż roi się od obiektów, które nie są przestrzenne.

Procedura aktualizacji bazy danych jest następująca:

 1. Pierwsze wydanie danych w formacie GML z bazy źródłowej ODGiK bez ich blokady.
 2. Wczytanie danych z pliku GML do pustej roboczej bazy danych Wykonawcy założonej
  w dowolnym oprogramowaniu.
 3. Wykonanie przez Wykonawcę pomiarów w terenie z wykorzystaniem danych z bazy roboczej.
 4. Drugie wydanie danych w formacie GML z bazy źródłowej ODGiK z ich blokadą.
 5. Ponowne wczytanie danych z pliku GML do roboczej bazy Wykonawcy.
 6. Wprowadzenie zmian do roboczej bazy Wykonawcy.
 7. Wydanie danych w formacie GML z roboczej bazy Wykonawcy.
 8. Wczytanie danych GML (wydanych z bazy roboczej) do bazy źródłowej w ODGiK (odbywa się przy pomocy plików obrębowych).
 9. W przypadku niepowodzenia – poprawa błędów i ponowne wczytanie aż do skutku.

Przypominamy, że w trakcie wykonywania w/w procedury aktualizacji danych muszą zostać zachowane następujące warunki, które wynikają z zasad języka GML:

 1. Przy wczytywaniu i wydawaniu danych GML do i z bazy roboczej Wykonawcy i musi zostać zachowana stałość identyfikatorów technicznych.
 2. W pliku GML po modernizacji muszą znajdować się nie tylko wszystkie nowo dodane obiekty, ale również wszystkie zarchiwizowane obiekty.
 3. Data utworzenia wszystkich nowych obiektów musi być późniejsza niż data blokady danych w bazie ODGiK.
 4. Data weryfikacji wszystkich zarchiwizowanych obiektów musi być późniejsza niż data blokady danych w bazie ODGiK.

Uwagi:

 1. W celu dokonania aktualizacji bazy danych w systemie EWID 2007, Wykonawca modernizacji może użyć jakiegokolwiek oprogramowania, które potrafi przyjąć i wydać dane w formacie GML, posiada funkcje do aktualizacji danych oraz spełnia w/w warunki.
 2. W/w procedura aktualizacji danych za pomocą formatu GML nie wynika z § 51 ustęp 2 rozporządzenia w sprawie EGiB, ponieważ nie jest przypadkiem wymiany danych pomiędzy EGiB a innymi ewidencjami i rejestrami publicznymi, ani też nie jest przypadkiem, który ogranicza się tylko do udostępniania danych, o którym mówi § 51 ustęp 1 punkt 4).
  W/w procedura aktualizacji danych jest natomiast jednym ze sposobów uzupełnienia i modyfikacji bazy danych ewidencyjnych stanowiących cel modernizacji EGiB, o którym mowa  w § 55 ustęp 1 i 2 rozporządzenia w sprawie EGiB.
 3. W/w procedura aktualizacji danych zakłada, że zarówno wydanie jak i przyjęcie danych do źródłowej bazy danych w formacie GML jest przeprowadzane przez pracownika Zamawiającego, a nie przez Wykonawcę modernizacji. Dlatego produktem końcowym oddanym przez Wykonawcę powinien być nośnik danych, np. CD, z plikiem w formacie GML, a nie zaktualizowana źródłowa baza danych. Wynika z tego, że Wykonawca nie powinien dokonywać bezpośredniego importu danych do źródłowej bazy danych, której dysponentem jest Zamawiający. Wyjątkiem jest przypadek, w którym Zamawiający założy w źródłowej bazie danych konto dla Wykonawcy i udostępni Wykonawcy komputer z interfejsem systemu EWID 2007.
 4. Podczas modernizacji nie może zostać zmieniona granica obrębu. Jeżeli występuje taka konieczność, to zmiany należy wprowadzić po wprowadzeniu danych z modernizacji przy pomocy narzędzi dostępnych w interfejsie systemu EWID 2007.

Instrukcja wykonania procedury w oprogramowaniu TurboEWID:

 1. Pierwsze wydanie danych w formacie GML z bazy źródłowej ODGiK - należy z menu głównego TurboEWID wybrać opcję Kontrola>Wydaj GML do modernizacji, a następnie wybrać obręb z listy, wyłączyć marker Zablokuj obręb i kliknąć przycisk OK.
 2. Wczytanie danych z pliku GML do pustej roboczej bazy danych Wykonawcy założonej
  w dowolnym oprogramowaniu - należy wczytać plik GML zgodnie z instrukcją dostarczoną razem z programem Wykonawcy.
 3. Wykonanie przez Wykonawcę pomiarów w terenie z wykorzystaniem danych z bazy roboczej.
 4. Drugie wydanie danych w formacie GML z bazy źródłowej ODGiK z ich blokadą - należy z menu głównego wybrać opcję Kontrola>Wydaj GML do modernizacji, a następnie wybrać obręb z listy, włączyć marker Zablokuj obręb i kliknąć przycisk OK.
 5. Ponowne wczytanie danych z pliku GML do roboczej bazy Wykonawcy - należy wczytać plik GML zgodnie z instrukcją dostarczoną razem z programem Wykonawcy.
 6. Wprowadzenie zmian do roboczej bazy Wykonawcy - należy wprowadzić zmiany i uzupełnić brakujące informacje zgodnie z instrukcją dostarczoną razem z programem Wykonawcy koniecznie w trybie archiwizacji stanów poprzednich.
 7. Wydanie danych w formacie GML z roboczej bazy Wykonawcy - neleży wydać plik GML zgodnie z instrukcją dostarczoną razem z programem Wykonawcy koniecznie razem ze wszystkimi stanami archiwalnymi obiektów bazy danych, które powstały w trakcie modernizacji.
 8. Wczytanie danych GML (wydanych z bazy roboczej) do bazy źródłowej w ODGiK - należy z menu głównego TurboEWID wybrać opcję Kontrola>Ładuj GML po modernizacji.
 9. W przypadku niepowodzenia należy przeczytać raport z błędami i ponowne wykonać kroki od 6 do 8 aż do skutku.